?>

İcra Hukuku

İcra hukuku, en geniş tabiriyle, gerçek veya tüzel kişiler arasındaki alacak ve borç konusunu baz alarak resmi yollarla çözüme kavuşturmayı hedefler. Aynı şekilde icra hukuku, alacaklı ve borçlu arasındaki ilişkiyi de düzenler. Borçlu, borcunu vadesi geldiğinde ödemediği takdirde cebir yoluyla borcun tahsil edilmesi icra hukukunun konusudur.

Alacak ve borç ilişkisi bir çok nedene bağlı olarak kurulabilir. Çek, bono, poliçe, fatura, nafaka alacağı gibi konular icra hukukunun konusudur.

Haciz yolları arasında; ilamlı icra, ilamsız icra, kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip, rehin paraya çevrilmesi yoluyla takip, ihtiyati haciz olarak gösterilebilir.

İlamlı İcra

Alacaklının elinde bulunan bir mahkeme ilamının cebri icra yoluyla tahsil edildiği bir icra türüdür. Bununla birlikte kanunların ilam niteliğinde belirttiği belgeler de ilamlı icra yoluyla haciz konusunu olabilir.

İlamsız İcra

İlamsız icra takibi, alacaklının elinde herhangi bir belge bulundurmandan dahi para ve teminat alacaklarına ilişkin başvurabildiği bir cebri icra yoludur.

Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu


Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluna gidilebilmesi için, alacaklının elinde kambiyo senedi vasfında (çek, bono, senet) bir belgenin olması gerekmektedir. Kambiyo senetleri kanunda belirtilmiştir.