?>
practice area: personal injuries law
date: August 21, 2018
outcome: found not guilty by the jury

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel veri toplayan, işleyen ve saklayan gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken kuralları düzenleyen bir kanundur. Kanun, gerçek ve tüzel kişilere ait olan her türlü kişisel verinin işlenirken uyulacak usul ve esasları belirler ve belirlenen bu kurallara uymama sonucu ortaya çıkabilecek yükümlülükleri düzenlemektedir. Kişisel veriye sahip her kurum ve kuruluş Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na tabidir.

 

Kişisel Veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Kişisel veriler ve Özel nitelikli kişisel veriler olarak kendi içerisinde iki ayrı şekilde tanımlanır. Kişiye ait isim, soy isim, TCKN, telefon numarası, mesleki durumu, eğitimi, adresi, özgeçmişi, araç plakası, hobileri gibi bilgiler kişisel veridir. İşlenmesi dahilinde kişinin ayrımcılığa, ifşalanmasına neden olacak ırk, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli kişisel veridir.

 

Veri Sorumlusu, verilerin yönetilmesinde sorumlu olan kişidir. Veri İşleyen, veri sorumlusunun veriyi işleme konusunda yetkilendirdiği kişidir.
KVKK 16. Maddesinde kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları, kişisel veri işlemeye başlamadan önce VERBİS’e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kaydolması gerekmektedir. VERBİS’e kayıt zorunluluğu bulunan firmaların Eylül 2019 itibari ile gelmiştir. Veri sorumluları KVKK esaslarına uyumlu olmakla yükümlüdür. Aşağıda belirtilen tüm kurumlar veri işleyen ve veri sorumlusu olarak kanun kapsamındadır.

 

 • Limited ve anonim şirketler
 • Tüm üniversiteler
 • Tüm telekomünikasyon şirketleri
 • Kooperatifler
 • Belediyeler
 • Vakıflar, sendikalar
 • Avukatlar, muhasebeciler ve mali müşavirler
 • Özel eğitim kurumları
 • Tüm devlet kurumları,
 • Medya kuruluşları
 • Sağlık kuruluşları
 • Eczaneler


KVKK kapsamında kişisel verilerinizi korumak, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler kapsamında oluşabilecek uyumsuzluklar ve bu uyumsuzlukların sonucunda oluşabilecek kanuni yaptırımları öğrenmek ve uyumluluk süreci hakkında ALF hukuk olarak danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

 

 

 

Leave a comment